STADGAR


Stadgar Dansklubben Rocksulan i Karlstad 2007

Den ideella föreningen Dansklubben Rocksulan bildades den 3 februari 1985 i Kils kommun. Stadgarna fastställda vid föreningens bildande 1985 samt reviderade vid årsmötet 1995 och 2001.

Ändringar till nya stadgar vid årsmötet 2003 och 2007 enligt normalstadgar för idrottsförening, antagna av Riksidrottsstyrelsen 1996-02 och anpassade till föreningar inom Svenska Danssportförbundet.

IDROTTSRÖRELSENS VERKSAMHETSIDÉ

Idrott är

Idrott är fysisk aktivitet som vi utför för att prestera mera, ha roligt och må bra.

Idrott består av

Idrott består av träning och lek, tävling och uppvisning.

Vi organiserar vår idrott

Vi organiserar vår idrott i självständiga föreningar och förbund som tillsammans utgör en fri och frivillig folkrörelse förenad i Riksidrottsförbundet.

Vi delar in vår idrott

Vi delar in vår idrott efter ålder och ambitionsnivå. Med barnidrott avser vi i allmänhet idrott till och med tolv års ålder. Med ungdomsidrott avser vi idrott för tonåringar upp till och med 19 år. Med vuxenidrott avser vi idrott för dem som är över 19 år.

I barnidrotten leker vi och låter barnen lära sig olika idrotter. Barnets allsidiga idrottsutveckling är normgivande för verksamheten. Tävling är en del av leken och ska alltid ske på barnens vill- kor.

I ungdomsidrotten och vuxenidrotten skiljer vi på prestationsinriktad tävlingsidrott och hälsoin- riktad bredd- och motionsidrott.

I tävlingsidrotten är prestationsförbättring och goda tävlingsresultat vägledande. I den hälsoinriktade bredd- och motionsidrotten är trivsel och välbefinnande normgivande medan prestation och resultat är av underordnad betydelse.

Vår verksamhetsidé

Vi vill på alla nivåer bedriva vår idrott så att den utvecklar människor positivt såväl fysiskt och psykiskt som socialt och kulturellt.

Därför vill vi utforma vår idrott så att

 •   den i alla led ständigt utvecklas och förbättras till form och innehåll
 •   alla som vill, oavsett ras, religion, ålder, kön, nationalitet, fysiska och psykiska förutsätt-ningar, får vara med i föreningsdriven idrottsverksamhet
 •   den ger upplevelser och skapar kontakt mellan människor ur olika samhällsgrupperingar
 •   de som deltar får vara med och bestämma om och ta ansvar för sin verksamhet
 •   den ger alla som deltar en kamratlig och trygg social gemenskap.

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

1§ Ändamål

Föreningen skall bedriva följande idrotter:
Danser inom BRR – bugg, dubbelbugg, boogie-woogie, rock’n roll och lindy hop.

Föreningen har som ändamål att bedriva sin idrottsliga verksamhet i enlighet med ”Idrottsrörel- sens verksamhetsidé”, samt med särskild målsättning att:

 •   bredda intresset för dans och bedriva kursverksamhet för barn, ungdom och vuxna
 •   bedriva tävlingsverksamhet och ge aktiva medlemmar möjlighet till träning av träna-re/instruktör med kunskap, som ger förutsättningar till goda tävlingsresultat
 •   kontinuerligt rekrytera, utbilda och fortbilda funktionärer, såsom kursledare, tävlings-funktionärer, tränare/instruktörer och styrelseledamöter
 •   arrangera tävlingar sanktionerade av DSF, samt
 •   verka aktivt för en drog- och dopingfri idrott.I övrigt verka enligt gällande verksamhetsplan.

  2§ Sammansättning
  Föreningen består av de fysiska personer som har upptagits som medlemmar i föreningen.

  3§ Tillhörighet m m
  Föreningen är medlem i Svenska Danssportförbundet och är därigenom ansluten till Sveriges Riksidrottsförbund (RF). Den tillhör dessutom Värmlands idrottsförbund (DF). Föreningen är skyldig att följa nämnda organisationers stadgar, tävlingsbestämmelser, övriga bestämmelser och beslut fattade av överordnat idrottsorgan. På begäran av Riksidrottsstyrelsen, eller någon av styrelserna i Danssportförbundet eller Värmlands Idrottsförbund, är föreningen skyldig att ställa föreningens handlingar till förfogande samt lämna av dessa organ begärda upp- gifter.

  4§ Beslutande organ
  Föreningens beslutande organ är årsmötet, extra årsmöte och styrelsen.

  5§ Firmateckning
  Föreningens firma tecknas av styrelsen eller, om styrelsen så beslutar, av två styrelseledamöter gemensamt eller av särskild utsedd person.

  6§ Verksamhetsår och räkenskapsår
  Föreningens verksamhetsår och räkenskapsår omfattar tiden 1 januari t o m 31 december.

  7§ Stadgetolkning m m
  Uppstår tvekan om tolkningen av dessa stadgar, eller om fall förekommer som inte är förutsedda i stadgarna, hänskjuts frågan till nästkommande årsmöte. I brådskande fall får frågan avgöras av styrelsen.
  Medlem förbinder sig genom sitt medlemskap i föreningen att i fråga om tillämpning av dessa stadgar inte väcka talan vid allmän domstol. Tvist om tillämpning av stadgarna skall i stället avgöras i enlighet med vad som anges i 29 §.

8§ Stadgeändring
Endast två på varandra behörigen utlysta möten, varav ett skall vara årsmötet, får ändra dessa stadgar. I sådana fall krävs minst 2/3 av antalet avgivna röster.

Förslag till ändring av stadgarna får skriftligen avges av såväl medlem som styrelsen.

9§ Upplösning av föreningen
Endast två på varandra behörigen utlysta möten, varav ett skall vara årsmötet, får upplösa föreningen. I sådana fall krävs beslut av årsmöte med minst 2/3 av antalet avgivna röster.

I beslut om upplösning av föreningen skall anges dels att föreningens tillgångar skall användas till bestämt idrottsfrämjande ändamål, dels var den upplösta föreningens handlingar m.m. skall arkiveras t.ex. i folkrörelsearkiv eller motsvarande.

Beslutet, jämte bestyrkta avskrifter av styrelsens och årsmötets protokoll i ärendet, samt revi- sionsberättelse jämte balans- och resultaträkningar, skall omedelbart delges Svenska Danssport- förbundet.

FÖRENINGENS MEDLEMMAR

10§ Medlemskap
Medlemskap beviljas av styrelsen eller av den som styrelsen delegerat beslutanderätten till.

Ansökan om medlemskap får avslås endast om det kan antas att vederbörande kommer att motarbeta föreningens ändamål eller intressen.

Beslut att avslå medlemsansökan skall fattas av styrelsen. I beslut skall skälen redovisas samt anges vad den medlemssökande skall iaktta för att överklaga beslutet. Beslutet skall inom tre dagar från dagen för beslutet skriftligen tillställas den som fått avslag på medlemsansökan.

Beslut om vägrat medlemskap får överklagas av den berörde enligt reglerna i RF:s stadgar.

11§ Utträde
Medlem som vill utträda ur föreningen, skall skriftligen anmäla detta till styrelsen och anses därmed omedelbart ha lämnat föreningen.

Medlem som inte har betalat medlemsavgiften för två på varandra följande verksamhetsår får anses ha begärt utträde ur föreningen. Medlemskapet upphör i sådant fall genom att personen avförs från medlemsförteckningen.

12§ Uteslutning mm
Medlem får inte uteslutas ur föreningen av annan anledning än att denne har försummat att beta- la av föreningen beslutade avgifter, motarbetat föreningens verksamhet eller ändamål, eller up- penbarligen skadat föreningens intressen.

Beslut om uteslutning får begränsas till att omfatta viss tid. Sådan tidsbegränsad uteslutning får som mest omfatta sex månader från beslutsdagen.

Om tillräckliga skäl för uteslutningen inte föreligger får föreningen i stället meddela medlem- men varning.

Beslut om uteslutning eller varning får inte fattas utan att medlemmen, inom viss tid dock minst 14 dagar, fått tillfälle att yttra sig över de omständigheter som föranlett att medlemskapet ifråga- sätts. I beslutet skall skälen härför redovisas samt anges vad medlemmen skall iaktta för över- klagande. Beslutet skall inom tre dagar från dagen för beslutet skriftligen tillställas den berörde.

Beslut om uteslutning eller varning skall fattas av föreningens styrelse och får av den berörde överklagas enligt reglerna i RF:s stadgar.

13§ Medlems rättigheter och skyldigheter
Medlem

 •   har rätt att delta i sammankomster som anordnas för medlemmarna,
 •   har rätt till information om föreningens angelägenheter,
 •   skall följa föreningens stadgar och beslut som fattats av föreningsorgan samt följa i §3nämnda organisationers stadgar, bestämmelser och beslut,
 •   har inte rätt till del av föreningens behållning eller egendom vid upplösning av föreningen,
 •   godkänner genom sitt medlemskap att föreningen registrerar och behandlar medlemmenspersonuppgifter, samt att uppgifterna, inom ramen för föreningens verksamhet offentlig- görs, oavsett framställningsform, t.ex. på föreningens hemsida, samt också tillhandahålls fö- reningens samarbetspartners. (Föreningens policy är att inte lämna ut personnummer, adress och telefon på sina medlemmar på Internet utan medgivande från vederbörande.)
 •   skall betala medlemsavgift senast den 1 mars samt övriga avgifter som beslutats av före- ningen.14§ Deltagande i den idrottsliga verksamhetenMedlem har rätt att delta i föreningens idrottsliga verksamhet under de former som är vedertag- na inom idrotten och på samma villkor som gäller för övriga medlemmar. Genom sitt medlem- skap accepterar medlemmen att personliga tävlingsresultat offentliggörs, oavsett framställnings- form.Medlem får inte delta i tävling eller uppvisning utan medgivande av styrelsen eller, om denna så bestämt, av sektionsstyrelsen. Om tävling eller uppvisning arrangeras utanför Sverige, skall också Danssportförbundet ge sitt samtycke, såvida inte förbundet i sina stadgar eller tävlingsbe- stämmelser fastställt en annan ordning.Är arrangören inte ansluten till det SF som är organiserat för att omhänderha den idrottsgren vilken tävlingen eller uppvisningen gäller, får medlemmen delta endast om detta SF godkänt tävlingen eller uppvisningen.

ÅRSMÖTET OCH EXTRA ÅRSMÖTE

15§ Tidpunkt och kallelse
Årsmötet, som är föreningens högsta beslutande organ, hålls före utgången av mars månad på tid och plats som styrelsen bestämmer.

Kallelse till årsmötet skall av styrelsen senast tre veckor före mötet tillställas röstberättigade medlemmar, eller kungöras i ortspressen. Valberedningens förslag, samt förslag till dagordning skall bifogas kallelsen till årsmötet. Vidare skall kallelse jämte förslag till dagordning anslås i klubblokal eller på annan lämplig plats. Har förslag väckts om stadgeändring, nedläggning eller sammanslagning av föreningen med annan förening eller annan fråga av väsentlig betydelse för föreningen eller dess medlemmar skall det anges i kallelsen.

Verksamhets- och förvaltningsberättelser, revisorernas berättelser, verksamhetsplan med budget samt styrelsens förslag och inkomna motioner med styrelsens yttrande, skall finnas tillgängliga för medlemmarna senast en vecka före årsmötet. I kallelsen skall anges var dessa handlingar finns tillgängliga.

16§ Förslag till ärenden att behandlas av årsmötet
Såväl medlem som styrelsen får avge förslag att behandlas av årsmötet.

Förslag från medlem skall vara styrelsen tillhanda senast två veckor före årsmötet. Styrelsen skall till årsmötet avge skriftligt yttrande över förslaget.

17§ Rösträtt samt yttrande- och förslagsrätt på årsmötet
Aktiv medlem och medlem som löst familjemedlemskap och som har betalat förfallna medlems- avgifter och under mötesåret fyller lägst 15 år, har rösträtt på möte.

Rösträtten är personlig och får inte utövas genom ombud.

Medlem som inte har rösträtt har yttrande- och förslagsrätt på mötet. Stödjande medlem har inte rösträtt.

18§ Beslutsmässighet
Mötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som är närvarande på mötet.

19§ Beslut och omröstning
Beslut fattas med bifallsrop (acklamation) eller om så begärs efter omröstning (votering).

Med undantag för de i 8§ första stycket och i 9§ nämnda fallen avgörs vid omröstning alla frågor genom enkel majoritet. Enkel majoritet kan vara antingen absolut eller relativ.

Val avgörs genom relativ majoritet. Med relativ majoritet menas att den (de) som erhållit högsta antalet röster är vald (valda) oberoende av hur dessa röster förhåller sig till antalet avgivna rös- ter.

För beslut i andra frågor än val krävs absolut majoritet, vilket innebär mer än hälften av antalet avgivna röster.

Omröstning sker öppet. Om röstberättigad medlem begär det skall dock val ske slutet.

Vid omröstning som inte avser val gäller vid lika röstetal det förslag som biträds av ordföranden vid mötet, om denne är röstberättigad. Är han/hon inte röstberättigad avgör lotten. Vid val skall i händelse av lika röstetal lotten avgöra.

Beslut bekräftas med klubbslag. Styrelsemedlemmar får ej delta i val av revisorer.

20§ Valbarhet
Valbar till styrelsen och valberedningen är röstberättigad medlem av föreningen. Arbetstagare inom föreningen får dock inte väljas till ledamot av styrelsen eller till revisor i föreningen.

21§ Ärenden vid årsmötet
Vid årsmötet skall följande behandlas och protokollföras:

 1. Årsmötets öppnande
 2. V al av mötesordförande och protokollförare
 3. Fastställande av mötets röstlängd
 4. Fråga om kallelse behörigen skett
 5. Fastställande av dagordning
 6. V al av protokolljusterare tillika rösträknare
 7. Föredragning och fastställande av verksamhets- och förvaltningsberättelse (balans- ochresultaträkning) för det senaste verksamhets/räkenskapsåret
 8. Föredragning av revisionsberättelse över styrelsens förvaltning under det senasteverksamhets/räkenskapsåret
 9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser
 10. Fastställande av medlemsavgifter för nästkommande år
 11. Fastställande av verksamhetsplan och budget för kommande verksamhets/räkenskapsår
 12. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner
 13. Valava) föreningens ordförande för en tid av två år
  b) halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av två år
  c) halva antalet suppleanter i styrelsen för en tid av två år;
  d) halva antalet revisorer för en tid av två år samt en revisorsuppleant för en tid av ett år e) halva antalet ledamöter i valberedningen för en tid av två år
  f) ombud till förbundsmöte, SDF-möte, samt ev. andra möten där föreningen har rätt att representera med ombud
 14. Övriga frågor
 15. Årsmötets avslutande

Beslut i fråga av större ekonomisk betydelse för föreningen eller medlemmarna får inte fattas om den inte finns med i kallelsen till mötet.

22§ Extra årsmöte
Styrelsen kan kalla medlemmarna till extra årsmöte.

Styrelsen är skyldig att kalla till extra årsmöte när en revisor eller minst en tiondel av förening- ens röstberättigade medlemmar begär det. Sådan framställning skall avfattas skriftligen och innehålla skälen för begäran.

När styrelsen mottagit en begäran om extra årsmöte skall den inom 14 dagar kalla till sådant möte att hållas inom två månader från kallelsen. Kallelse med förslag till dagordning för extra årsmöte skall tillställas röstberättigade medlemmar senast sju dagar före mötet eller kungöras inom samma tid i ortspressen. Vidare skall kallelsen med förslag till dagordning anslås i klubb- lokal eller på annan lämplig plats.

Underlåter styrelsen att utfärda föreskriven kallelse får den som gjort framställningen utfärda kallelse i enlighet med föregående stycke.

Vid extra årsmöte får endast det som föranlett mötet tas upp till behandling.

Om rösträtt på extra årsmöte och om beslutsmässighet vid sådant möte gäller vad som sägs i 17§ och 18§.

VALBEREDNINGEN

23§ Sammansättning, åligganden
Valberedningen består av fyra ledamöter valda av årsmötet. Två ledamöter väljs varje år på en mandattid av två år. Antalet ledamöter bör vara lika fördelat mellan könen. Olika åldersgrupper bör finnas representerade.

Valberedningen utser bland sina ledamöter en ordförande och en vice ordförande. Valbered- ningen sammanträder när ordförande eller minst halva antalet ledamöter så bestämmer.

Valberedningen skall senast åtta veckor före årsmötet tillfråga dem vilkas mandattid utgår vid årsmötets slut, om de vill kandidera för nästa mandattid.

Senast 4 veckor före årsmötet skall valberedningens förslag lämnas till styrelsens sekreterare för att bifogas kallelsen till årsmötet.

REVISORER

24§ Revision
Årsmötet väljer två revisorer och en revisorsuppleant. En revisor väljs varje år på en mandattid av två år. En revisorsuppleant väljs varje år på en mandattid av ett år.

Revisorerna har rätt att fortlöpande ta del av föreningens räkenskaper, årsmötes- och styrelse- protokoll samt övriga handlingar.

Föreningens räkenskaper skall vara revisorerna tillhanda senast en månad före årsmötet.

Revisorerna skall granska styrelsens förvaltning och räkenskaper för det senaste verksamhets- och räkenskapsåret samt till styrelsen överlämna revisionsberättelse senast 14 dagar före årsmö- tet.

2007 Sid 7

STYRELSEN

25§ Sammansättning
Styrelsen består av ordförande samt sex övriga ledamöter. Styrelsens ledamöter bör vara lika fördelade mellan könen.

Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare, kassör och övriga befattningshavare som behövs.

Kassör skall väljas så att kassör och ordförande ej har samma mandatperiod.

Till styrelsen finns två suppleanter valda av årsmötet. En suppleant väljs varje år på en mandat- tid av två år. Styrelsen väljer tjänstgöringsordning för suppleanterna. Vid frånfall av ledamot

inträder suppleant enligt styrelsens beslut. Avgår ledamot före mandattidens utgång inträder suppleant i dennes ställe enligt samma ordning för tiden t.o.m. nästföljande årsmöte.

Styrelsen får utse person till adjungerad ledamot. Sådan ledamot har inte rösträtt men kan efter beslut av styrelsen ges yttrande- och förslagsrätt. Han/hon får utses till befattning inom styrel- sen.

26§ Styrelsens åligganden

När årsmöte inte är samlat är styrelsen föreningens beslutande organ och ansvarar för förening- ens angelägenheter.

Styrelsen skall – inom ramen för RF:s, Danssportförbundets och dessa stadgar – svara för före- ningens verksamhet enligt fastställda planer samt tillvarata medlemmarnas intressen.

Det åligger styrelsen särskilt att

 •   tillse att för föreningen gällande lagar och bindande regler iakttas,
 •   verkställa av årsmötet fattade beslut,
 •   planera, leda och fördela arbete inom föreningen,
 •   ansvara för och förvalta föreningens medel,
 •   tillställa revisorerna räkenskaper m m enligt 24§, och förbereda årsmöte.Ordföranden är föreningens officiella representant. Ordföranden skall leda styrelsens förhand- lingar och arbete samt övervaka att föreningens stadgar och övriga för föreningen bindande regler och beslut efterlevs. Har ordföranden förhinder skall vice ordföranden träda in i ordfö- randens ställe. Styrelsen skall besluta om fördelning av arbetsuppgifterna i övrigt. Har inte annat beslutats ankommer nedan angivna uppgifter på sekreteraren och kassören.(Se nedanstående som en förteckning på vad som skall göras som ett minimum i styrelsen. Det är tillåtet att dels göra en omfördelning och dels eventuellt föra in fler styrelsefunktionärer att fördela uppdrag på)Sekreteraren skall
  •   förbereda styrelsens sammanträden och föreningens möten,
  •   föra protokoll över styrelsen sammanträden,
  •   se till att föreningens handlingar hålls ordnade och förvaras på betryggande sätt,
  •   se till att fattade beslut har verkställts,
  •   om ordföranden inte bestämmer annat, underteckna utgående handlingar,
  •   årligen upprätta förslag till verksamhetsberättelse för föreningen

Kassören skall

 •   se till att medlemmarna betalar beslutade avgifter till föreningen,
 •   se till att föreningen söker bidrag från stat, kommun och idrottsorganisationer m.fl.
 •   svara för föreningens bokföring vilket innebär skyldighet att föra bok över föreningens rä-kenskaper,
 •   årligen upprätta balans- och resultaträkningar,
 •   utarbeta underlag för budget och budgetuppföljning,
 •   se till att föreningens skatter, avgifter och skulder betalas i rätt tid,
 •   i förekommande fall upprätta och avge allmänn självdeklaration, särskild uppgift, kon-trolluppgifter, uppbördsdeklarationer och övriga föreskrivna uppgifter inom skatte- och av-giftsområdet,
 •   föra medlemsförteckning,
 •   föra inventarieförteckning, i vilken också föreningens förvärvade priser införs,
 •   se till att såväl föreningens medlemmar i föreningens verksamhet som föreningens byggna-der, idrottsmaterial, priser och övriga tillhörigheter är försäkrade på ett betryggande sätt.27§ Kallelse, beslutsmässighet och omröstningStyrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden, eller då minst halva antalet ledamöter har begärt det.Styrelsen är beslutmässig när samtliga ledamöter kallats och då minst halva antalet ledamöter är närvarande. För alla beslut krävs att minst hälften av styrelsens samtliga ledamöter är ense om beslutet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Röstning får inte ske genom ombud.I brådskande fall får ordföranden besluta att ärende skall avgöras genom skriftlig omröstning eller vid telefonsammanträde. Sådant beslut skall anmälas vid det närmast därefter följande sammanträdet.Vid sammanträde skall protokoll föras. Protokoll skall justeras av mötesordföranden och av en särskild utsedd protokolljusterare. Avvikande mening skall antecknas till protokollet.28§ Överlåtelse av beslutanderättenStyrelsen får överlåta sin beslutanderätt i enskilda ärenden eller i vissa grupper av ärenden till vederbörande ansvarsområde, kommitté eller annat organ eller till enskild medlem eller anställd.Den som fattat beslut med stöd av bemyndigande enligt föregående stycke skall fortlöpande underrätta styrelsen härom.TVIST29§ SkiljeklausulTalan i tvist mellan medlem och föreningen får inte väckas vid allmän domstol. Sådan tvist skall, utom i fall då annan särskild ordning är föreskriven i RF:s eller danssportförbundets stad- gar, avgöras enligt lagen om skiljeförfarande. Dock skall följande gälla rörande kostnaderna för skiljeförfarandet. Vardera parten svarar för egna kostnader liksom för kostnaderna för den skil- jeman som utsetts. Ordförandens kostnader, inklusive kostnaderna för eventuell sekreterare, delas lika mellan parterna.